Orebic - Perna
Array
Array hPa Hun.:%
km/h
Wind:
Kontakt
+385 98 930 3592

+421 904 310 237
Croatian
Polish
Slovak
Skype Me™!

Rezerwacja

Format: 16.5. 2012
Format: 16.5. 2012

Ogólne warunki


  

1. Ogólne przepisy
2. Treść oferty
3. Rezerwacje i płatności
4. Podatek klimatyczny
5. Ceny usług
6. Kategorie i opis usług
7. Obowiązki Agencji
8. Obowiązki Klienta
9. Mechanizm rezerwacji

10. Prawo  zmian i odwołania
11. Podrozne  ubezpieczenia
12. Bagaż
13. Prawo do zmian i odwołania
14. Skargi
15. Ochrana danych osobowych
16. Miejsce na  notatkę
17. Pelnosłuszność sądu
 
1. Ogólne przepisy
 
Te ogólne zasady i wytyczne dla podróżujących w ramach umowy lub vouchera na usługi, które są zawierane między CROTAP, Perna 9, Orebić, Chorwacja (zwana dalej "Agencją") oraz osoby, która wyraziła chęć na podróż (dalej: Klient).
Wszystkie dane i warunki, w programie i ogólne,  podejmuja pasażerowie agencji, chyba że umowa stanowi inaczej.
 
 
2. Treść  oferty

Agencja świadczy usługi na informacje wchodzące w życie w dniu potwierdzenia rezerwacji i zgodnie z opisem i datą, zgodnie z potwierdzoną rezerwacją, z wyjątkiem zdarzeń losowych typu: choroba lub śmierć Klienta lub jego najbliższych krewnych, wyjątkowych okoliczności, których nie można było przewidzieć: klęski żywiołowe (trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, susze), wojny, strajki, terroryzm i limity wydawane przez państwo (mobilizacja, zakaz podróżowania przez państwo).
 
 
3. Rezerwacje i płatności

Wnioski o rezerwację zakwaterowania podejmowane są drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście w Agencji.
Dokonaniem rezerwacji Klient potwierdza, że zgadza się z ogólnymi warunkami świadczenia usług w skali globalnej. W ten sposób wszystkie warunki określone w niniejszych Ogólnych Warunkach stają się prawnym zobowiązaniem zarówno dla Klienta i Agencji.
Agencja wysyła osobie, która zgodziła się na usługę, odpowiednie materiały informacyjne lub program w formie drukowanej lub elektronicznej.          

W przypadku rezerwacji, pasażer jest zobowiązany do podania wszystkich danych wymaganych przez procedury rezerwacji. Przy usłudze rezerwacji Klient jest zobowiązany do wpłacenia kaucji, w zależności od wybranego systemu płatności i zapłacić pozostałą kwotę nie później niż w dniu rozpoczęcia korzystania z usług, chyba że ustalono inaczej w warunkach, w których Klient ma świadomość potwierdzenia rezerwacji. Wszystkie opłaty bankowe i ewentualnie związane z tym koszty ponoszone przez Klienta.
 
 
4. Podatek klimatyczny
 
Zgodnie z ustawą o opłatcie za pobyt w Chorwacji, Klient musi zapłacić od miejsca zamieszkania, wraz z opłaceniem zakwaterowania. Wysokość opłaty za pobyt wymaganej przez prawo Republiki Chorwacji wynosi od 2,00 do 7,00 Kun na dzień za osobę dorosłą. Młodzi ludzie w wieku od 12 do 18 lat mają 50% zniżki od tej kwoty, a dzieci poniżej 12 lat nie płacą kwoty za pobyt. Ostateczna kwota zależy od czasu pobytu w Republice Chorwacji i terminu pobytu, a wypłacana jest na podstawie niniejszego Regulaminu, wraz z całkowitą kwotą zapłaconą za usługi turystyczne.
 
 
5. Ceny  usług

Ceny usług wyrażone są w Euro. Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany cen opublikowanych. Klientowi, który dokonał wpłaty zaliczki za rezerwację, Agencja gwarantuje cenę zakwaterowania przewidzianą w obliczeniach. Jeżeli zmieni się stan zaliczki, Agencja zobowiązuje się do informowania Klienta o zmianie cen.

Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, jeśli wzrost cen po jakich został zakupiony wynosi więcej niż 10%. W takim przypadku ma prawo do zwrotu zapłaconej kwoty bez prawa do odszkodowania.

Ceny za apartamenty podane w naszym cenniku są na podstawie umowy z naszymi partnerami i nie zawsze odpowiadają publikowanym cenom bezpośrednio na miejscu w domu, które zarezerwował Klient i ewentualne różnice w cenie moga być przedmiotem reklamacji.

Jeśli do mieszkania przychodzi więcej osób niż jest to wskazane w dokumentach podróży (vouchery), usługodawca ma prawo odmówić usługi Klientowi lub niezapowiedzianym gościom, lub  zaoferować dodatkowe opłaty przewidziane dla niezapowiedzianych gości.
 
 
6. Kategorie i opis usług

Standard zakwaterowania, usługi, itp. w różnych miejscach i różnych państwach nie sa porównywalne. Informacji dla Klienta w punkcie sprzedaży nie wiązać z Agencją ktora publikuje informacje na stronie internetowej www.crotap.com lub innych drukowanych materiałach.
 
UWAGI dotzczące podstawowych danych dostarczonych

Informacje na temat kwater, które są opisane na stronie www.crotap.com mogą zawierać śladowe, gramatyczne błędy typograficzne. Zmiany i naprawy są przeprowadzane w sposób ciągły i www.crotap.com ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, moralne, przypadkowe lub specjalne wszelkiego rodzaju szkody spowodowane wykorzystaniem www.crotap.com danych na dowolny cel.

SPECJALNE UWAGI
 
1. Usługi i działalność
Niektóre usługi i działalność we własnym zakresie, jak również wyposażenie dodatkowe pokoi mogą być dostępne tylko w pewnych okresach roku (np. dyskoteka czynna jest tylko w lecie) i nie dotyczy www.crotap.com.

2. Wartości liczbowe
Wszystkie dane (wielkość, odległość ,...) podane są z tolerancją + / - 20%

3. Uwagi na temat usługi (lub obiektów)
Usługi te powinny być widoczne (wymagane), a wraz z odpowiedzią na wniosek okaże sią, czy może on być stosowany w wybranym dniu (np. łóżeczko).
 
 
7. Obowiązki  Agencji
Agencja ma obowiązek dbać o realizację usług i wybór dostawców usług, o prawa i interesz Klienta, zgodnie z dobrą tradycją w turystyce. Agencja wykonuje wszystkie obowiązki w całości w sposób opisany, z wyjątkiem przypadków nieprzewidzianych okoliczności (pkt 2), który opiera się na wytycznych określonych w pkt 14
 
 
8. Obowiązki Klienta

 Klient zobowiązany jest do:
· Posiadania ważnych dokumentów podróży
· Posiadania waluty obowiazujacej w Republice Chorwacji
· Regulacji dewizowych oraz celnych przepisów prawnych Republiki Chorwacji i krajów, przez które przechodzi i gdzie przebywa w czasie swojego pobytu
· Jeżeli nie jest możliwe, aby kontynuować podróż ze względu na nieprawidłowości wobec Klienta, wszystkie koszty usługi poniesie osoba, która naruszyła zasady
· Stosowanie zasady zakwaterowania i pracy z dostawcami usług z dobrej woli
· Po przybyciu na miejsce, przekazaniu dokumentu urlopu, z dostawca usługi za wynagrodzeniem (bony, które Agencja wysyła do Klienta za pośrednictwem poczty e-mail)
 
W przypadku nieprzestrzegania tych obowiązków, pasażer jest odpowiedzialny za poniesioną szkodę.
  
9. Mechanizm rezerwacji
 
1.
a. 15% opłaty za zakwaterowanie lub usługi zamówione wpłaca Klient po potwierdzeniu rezerwacji
b. pozostała część ceny (85%) za zakwaterowanie i usługi płacone są co najwyżej dzień po rozpoczęciu korzystania z usług przez Klienta po jego przybyciu na miejsce urlopu
Model ten można wykorzystać do płatności w przypadku potwierdzenia rezerwacji co najmniej 90 dni przed dniem, w którym są zarezerwowane noclegi lub usługi.
 
2.
a. 30% ceny za zakwaterowanie lub usługi zamówione wpłaca Klient po potwierdzeniu rezerwacji
b. pozostała część ceny (70%) za zakwaterowanie i usługi płacone są co najwyżej dzień po rozpoczęciu korzystania z usług przez Klienta po jego przybyciu na miejsce urlopu
 

3.
a. 50% ceny za zakwaterowanie lub usługi zamówione wpłaca Klient po potwierdzeniu rezerwacji
b. pozostała częśc ceny (50%) za zakwaterowanie i usługi zamówione przez Klienta w dniu korzystania z po jego przybyciu na miejsce urlopu
 
4.
100% ceny za zakwaterowanie lub usługi zamówione po potwierdzeniu rezerwacji
 
 
10.Prawo zmian i odwołania
 
Jeśli Klient chce zmienić lub odwołać rezerwację dokonaną na jego wniosek, jest zobowiązany przesłać tę poprawkę / uchylenie Agencji na piśmie (e-mail). Zmiana oznacza zmianę liczby osób lub nazwiska osób, które korzystają z usług w zakresie zakwaterowania, lub zmianę daty rozpoczęcia i / lub zakończenia usług nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług. Pierwsza zmiana rezerwacji będzie bezpłatna. Za każdą dodatkową zmianę rezerwacji naliczona będzie opłata 15 EUR za zmianę.
Zmiana miejsca zakwaterowania i wszelkich dalszych zmian w ciągu 30 dni lub mniej przed rezerwacją, przez cały czas są uważane za odwołane.
W przypadku odwołania potwierdzonej rezerwacji ustalić daty otrzymania pisemnej rezygnacji w czasie godzin pracy Agencji jest podstawą do obliczania opłaty za anulowanie rezerwacji. W przypadku pisemnej rezygnacji wysyłanej poza godzinami pracy Agencji odwołania datę uznaje  następny dzień roboczy agencji. Anulowanie opłaty obliczane są w następujący sposób:
• dla  odwołania 30 dni Przed uruchomieniem usług jest opłata w wysokości 30% za cały pobyt, oraz co najmniej 15 euro w przypadku rezerwacji na mniej niż 50 EUR
 
• dla odwołania od 29 do 7 dni przed ,prowadzenie usług w wysokości 60% łącznej ceny rezerwacji
 
• dla  odstąpienia od 6 do 0 dni przed systemem usług jest opłata w wysokości 100% łącznej ceny rezerwacji
 
• dla odstąpienia od wylotu, lub gdy pasażer nie dotrze do zakwaterowania zostaną w wysokości 100% całkowitej ceny

Dla każdego odwołania, anulowania ,opłaty manipulacyjne to 25 EUR.

Jeśli pasażer zmieni termin rezerwacji mniej niż 7 dni przed systemem usług ,agencjia zaproponuje mu szansę na znalezienie nowego pasażera, o ile to możliwe (w zależności od końcowej usługodawcy). W tym przypadku agencja ,pobiera opłate tylko za rzeczywiste koszty związane ze zmianą osób. Nowe rezerwacje konsumenta przejmuja obowiązki niniejszych Ogólnych Warunków.

Jeśli podróżników zarezerwowanych do północy w dwiu  usług , nie ma zgłoszonych to agencja  rezerwacje zanaluje i za koszty rezygnacji opłata bedzie zgodnie z powyższymi warunkami. Jeśli rzeczywiste koszty poniesione przez odwołanie agencja  zachowuje prawo do obciążenia kosztów rzeczywistych.

Agentura zastępuje koszty osobowe poniesione w dokumentach podróży.
 
 
11.Podrozne  Ubezpieczenie

Cena nie zawiera rezerwacji "pakiet" Ubezpieczenie podróży: ubezpieczenie od ryzyka choroby lub wypadku na drodze, ubezpieczenia, uszkodzenie lub utratę bagażu i ubezpieczenie zdrowotne.
Potwierdzenie rezerwacji, pasażer wybrał  w trakcie wypełniania potwierdzenia rezerwacji ,co oznacza ze potwierdzil przyjęcie niniejszych Ogólnych Warunków.
W przypadku, gdy pasażer ma interes w niektórych z tych ubezpieczonych, mogą być przyznawane bezpośrednio do jednej z instytucji ubezpieczeniowej lub dla których agencja pośrednictwa ubezpieczeniowego jest. Zalecamy uważnie zapoznac się z warunkami przed wejściem do systemu ubezpieczeń społecznych.
 
 
12.Bagaz

Pasażerowie są zobowiązani do zwrócenia  uwagi na rzeczy osobiste, które doniosa ,jak  i zobowiązani  sa ich  ze sobą zabrać. Agencja nie bierzewiny za  uszkodzony, zniszczony lub zagubiony bagaż ani za kradzież bagażu lub cennych przedmiotów (zalecane wbynająć sejf, jeśli to możliwe, lub zapłacić pakiet ubezpieczenia podróży, gdy bagaż jest nie jest ubezpieczony). Zagubiony bagaż lub kradzież, konieczne jest poinformowanie policji.
 
 
 13.Prawo do zmian i odwołania

Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwacji, jeśli nie ma nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć, uniknąć lub usunac(patrz punkt 2). Zarezerwowane noclegi można pomylić tylko z uprzedniego zgłoszenia i zakwaterowania osób z tej samej lub wyższej jakości i cenie noclegu, w której pasażer został potwierdzony w momencie rezerwacji. Jeżeli nie ma możliwości zmiany zakwaterowania , Agencja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od poprzedniego pasażera nie później niż 7 dni przed systemem usług i gwarancji spłaty całkowitej kwoty zapłaconej.

Pasażerowie ktorzy  anulowali umowe  przez agencję nie ma prawa do roszczenia o odszkodowanie. Agencja zobowiązana jest do zapłaty jedynie kwoty rezerwacji płatnej na rachunek Agencji.

Jeżeli nie jest możliwe do odpowiedniej zmiany daty rozpoczęcia prowadzenia usług, Agencja będzie dążyć do zapewnienia informacji o możliwości alternatywnego zakwaterowania,  a w każdym przypadku do zwrotu całej kwoty rezerwacji pasażera.
 
 
14. Skargi  i odszkodowania

W przypadku świadczenia usług na zły dzień, pasażerowie mogą żądać naprawienia w stosunku do skargi i droga doustnej. Każdy pasażer ma prawo narzekać wstrzymania usług płatniczych. Każdy pasażer  skargi, posiada rezerwacje przechowywane osobno.
Usługi  agencji sa pod numer telefonu +385 98 93035892, e-mailem    info@crotap.com.
Pasażerowie są zobowiązani do współpracy z dostawcami usług i agencji w dobrej wierze w celu wyeliminowania przyczyn reklamacji. Jeżeli pasażer nie podejmuje się Oferowanym  rozwiązaniom reklamacji, która odpowiada za wynagrodzeniem, agencja nie jest zobowiązana do uwzględnienia dodatkowych skarg.

Jeśli nawet po interwencji na miejscu, problem zostanie rozwiązany, w ciągu 8 dni po powrocie z urlopu, pasażer zobowiązany jest wysłać pisemną reklamację razem z odpowiednimi dokumentami i zdjęciami.  Agentura uwzględnia jedynie skargi otrzymane  w ciągu 8 dni po dokonaniu rezerwacji. Podczas procesu reklamacji  więcej niż 14 dni lub 28 dni , pasażerowie bez odwołania zrzekaja się prawa do dostarczania informacji na temat procesu , jak również przekazywanie informacji do mediów. W tym czasie pasażer zrzeka się prawa do działań prawnych. Największa kwota odszkodowania po reklamacji może być reklama usług,a  nie obejmuje usług  używanych lub całkowitej kwoty rezerwacji. Zastrzega sobie prawo do odszkodowania za szkody idealny.
Agencja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne warunki klimatyczne, czystość i temperaturę morza, zatłoczonych miejsc, a także inne podobne sytuacje i zdarzenia, które mogą spowodować niezadowolenie pasażerów i nie są bezpośrednio jakoścai kwatery (np. zła pogoda, kradzieży lub uszkodzenia mienia itp.). Jeśli pasażer ma umowę na organizację wycieczki jako "ekstra ofert" (podróż w ostatniej chwili), a następnie  akceptuje te ryzyko takiej podróży, agencja nie ma wpływu na pasażerów, a przede wszystkim ze względu na niższe koszty  prawa do wniesienia skargi do organizatora podróży.
 
 
15.Ochrana danych osobowych

Pasażerowie osobowe dane daja dobrowolnie. Sa to dane osobowe pasażerów niezbędne w procesie realizacji usług. Dane te będą wykorzystywane w dalszej wzajemnej komunikacji. Agencja zobowiązana jest do danych osobowych pasażerów wywożonych z ich kraju lub osobę trzecią . Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych osobowych zgodnie z decyzją Agencji na temat procesu i utrzymania danych osobowych.
 
 
16. Tresc

Pasażerowie z potwierdzeniem rezerwacji i płatności zaliczki lub całej kwoty za usługi,potwierdzaja że zgadzaja  się z powyższymi warunkami.

17.Pelnoslusznosc  sądu

Pasażerowie i Agencja postara się stosowac niniejsze Konwencje oraz rozwiązać w inny sposób decyzją sądu Chorwacji.

Orebic, 07.01.2009.