Orebic - Perna
Array
Array hPa Hun.:%
km/h
Wind:
Kontakt
+385 98 930 3592

+421 904 310 237
Croatian
Polish
Slovak
Skype Me™!

Rezervacija

Format: 27.06. 2022
Format: 27.06. 2022

Opći uvjeti

 1. Opće odredbe
 2. Sadržaj ponude
 3. Rezervacije i uplate
 4. Boravišna pristojba
 5. Cijena usluge
 6. Kategorizacija i opis usluga
 7. Obveze CROTAP
 8. Obveze putnika
 9. Dinamika plaćanja rezervacija za privatni smještaj i agroturizam
 10. Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja
 11. Osiguranje od rizika otkaza putovanja
 12. Putno osiguranje
 13. Prtljaga
 14. Pravo agencije na promjene i otkaz
 15. Rješavanje prigovora
 16. Zaštita osobnih podataka
 17. Napomena
 18. Popusti
 19. Nadležnost suda

1.Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera za usluge koji je sklopljen između CROTAP, Perna 9, Orebić,Hrvatska (u daljnjem tekstu: CROTAP) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: putnik). Svi podaci i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju CROTAP i putnika ukoliko u Ugovoru ne definiraju drugačije.

2.Sadržaj ponude

CROTAP osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije , te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su: elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše); ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

3.Rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u CROTAP.
Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i zaCROTAP. CROTAP stavlja na raspolaganje ugovaratelju odgovarajući promidžbeni materijal ili program u tiskanom ili elektronskom obliku.

Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije u dan početka korištenja usluge osim ako u uvjetima nije drugačije navedeno, a s kojima je putnik upoznat prilikom potvrde rezervacije. Svi bankovni troškovi i drugi troškovi do kojih dođe idu na teret klijenta.

4.Boravišna pristojba

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18. rođendana imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za turističku uslugu.

5.Cijena usluge

Cijene usluge objavljene su u eurima, odnosno u kunama za hrvatske putnike. CROTAP zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnicima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, CROTAP jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, CROTAP se obvezuje obavijestiti putnika o promjeni cijene. Putnik ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povišenje uglavljene cijene iznosilo više od 10 % . U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete.

Cijene navedene u našoj ponudi bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem putnik boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucheru), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu nenajavljenih putnika na licu mjesta.

6.Kategorizacija i opis usluga


Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju CROTAP u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.crotap.com ili drugim tiskanim materijalima agencije.

NAPOMENE UZ PRIKAZ PODATAKA

Informacije o smještajnim jedinicama koje su navedene na

www.crotap.com  mogu sadržavati slučajne, gramatičke ili tipografske pogreške. Promjene, nadopune i ispravke informacija vrše se kontinuirano, a crotap.com  ne odgovara za direktne, indirektne, kaznene, popratne, posebne ili bilo koje druge proizašle štete vezane uz bilo koji način korištenja podataka s www.crotap.com.

POSEBNE OPASKE:

1. Usluge i aktivnosti

Neke usluge i aktivnosti u samoj smještajnoj jedinici te dodatni sadržaji u okolini smještajne jedinice mogu se odvijati samo u određenom dijelu godine (npr. disco club je otvoren samo u ljetnim mjesecima), na što crotap.com nema utjecaja.

2. Numeričke vrijednosti

Sve numeričke vrijednosti (površine, udaljenosti,...) navedene su uz toleranciju od +/- 20% Podatak o udaljenostima podrazumijeva zracno mjerenje, osim ako nije drugačije navedeno kod samog prikaza podatka

4. Napomene uz usluge (ili opremu)

a. Na zahtjev

Navedena usluga je uvijek moguća samo se obvezno mora napomenuti (zahtijevati) pri postavljanju upita (npr. zamrzivač, sušilo za kosu, ...)

b. Uz provjeru

Navedena usluga se zbog svoje specifičnosti mora napomenuti (zahtijevati) pri postavljanju upita, a da li će je biti moguće realizirati u traženom terminu bit će javljeno pri odgovaranju na postavljeni upit (npr. dječji krevetić)

c. Zajednička usluga


Usluga postoji i moguće ju je realizirati u dogovoru s ostalim korisnicima smještajnih jedinica istog objekta (npr. stroj za pranje rublja)

d. Po dogovoru


Uslugu i uvjete korištenja gost dogovara izravno s iznajmljivačem kod dolaska u smještajnu jedinicu (npr. računalo s pristupom na Internet)

7.Obveze CROTAP

Dužnost CROTAP je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. CROTAP će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 2.), kad se postupa kako je opisano u točki 14.

8.Obveze putnika

Putnik je dužan:

-posjedovati valjane putne isprave,

-poštivati carinske i devizne propise Hrvatske republike

-pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih -podzakonskih propisa Republike Hrvatske. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

-pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,

-prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom)
-U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

9. Dinamika plaćanja rezervacija za privatni smještaj i agroturizam

1.       

a. 30% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu

b. 70% cijene usluge smještaja minimalno u dan početka korištenja usluge

2.       

a. 50% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu

b. 50% cijene usluge smještaja na dan početka korištenja usluge po dolasku u smještaj kod vlasnika (gdje je ta mogućnost plaćanja ugovorom dozvoljena od strane vlasnika)

Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja

U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili imena korisnika usluga smještaja ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu rezervacije naplatit će se troškovi promjene u iznosu od EUR 15 po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.

U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza u toku radnog vremena CROTAP predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova. U slučaju primitka pismenog otkaza izvan radnog vremena, kao datum otkaza uzima se sljedeći radni dan CROTAP:

za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura kod rezervacija s iznosom manjim od 50 eura.

za otkaz rezervacije od 29 do 7 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 60% od ukupne cijene rezervacije

za otkaz rezervacije od 6 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene

Uz svaki storno rezervacije CROTAP naplaćuje 25 eura manipulativnih troškova.

Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, CROTAP mu nudi mogućnost da nađe novog korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće ( ovo ovisi i o kranjem pružatelju usluge). U tom slučaju CROTAP će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

Ukoliko putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije se javio CROTAP ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, CROTAP zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
CROTAP ne nadoknađuje Putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava.

Putno osiguranje

Cijene putovanja ne uključuju “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje.
Potvrdom rezervacije, putnik je odabrao model plaćanja, a završetkom procesa potvrde rezervacije potvrđuje prihvaćanje ovih Općih uvjeta.
U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod CROTAP, pri čemu CROTAP djeluje samo kao posrednik.
Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

Prtljaga

Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u autobus (avion, ili u drugo prometno sredstvo, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u njemu bez njihovog nadzora.
CROTAP ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporuča se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurala I prtljaga). Izgubljena prtljaga ili krađa prijavljuju se pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

Pravo CROTAP na promjene i otkaz

CROTAP zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju.

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja,CROTAP zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od CROTAP nema pravo tražiti naknadu štete od CROTAP, CROTAP je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun CROTAP.
Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, CROTAP će se truditi putniku pružiti informaciju o mogućem smještaju koji nije u ponudi CROTAP i svakako vratiti putniku kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki putnik - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga ( recepcionera ili vlasnika smještaja i sl. ) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured CROTAP telefonski na broj +385 98 930 3592. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, CROTAP nije dužna uvažiti naknadni prigovor.

Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora CROTAP e-mailom na info@crotap.com. CROTAP će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu idealne štete.

CROTAP se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr.loše vrijeme,prepunjene plaže, prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

Ako je putnik sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute rezervacije” (putovanje u posljednji trenutak), tada putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje CROTAP ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.

Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. CROTAP se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije usluge. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci CROTAP o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Stranka daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija CROTAP.

Napomena

Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

Nadležnost suda

Putnik i CROTAP nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Hrvatskoj, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

U Orebiću, 7.1.2009